Flag
Instagram
Dodatkowe informacje
Informacje dotyczące Twoich danych osobowych
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU INSTAGRAM

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem kont przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Instagram na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1)    Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: ochronadanychosobowych@oetker.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2)    Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)    Administrator przetwarza dane osób, które:

i)      dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”;

ii)    opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na posiadanych kontach lub zareagowały na opublikowane zdjęcia;

b)    Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

i)      identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

ii)    zdjęcie profilowe;

iii)   inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

iv)   treść Państwa komentarzy.

v)     dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki  plikom cookies.

3)    Cele i podstawy przetwarzania

a)    Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i)      na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)  prowadzeniu kont na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości);

(2)  prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta).

(3)  ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii)    na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii)   na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)    Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)    upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)    inni Użytkownicy portalu Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)    właściciel portalu społecznościowego Instagram  na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875

5)     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)     Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)    dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)     dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)    Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)    Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Instagram, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na koncie.

9)     Pozostałe informacje

a)    Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)    Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

            Dodatkowo Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Meta Platforms Ireland Limited (właściciel aplikacji Instagram)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data