Flag
Informacje prawne
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Informacje prawne

Firma Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „my“) prowadzi niniejszy portal internetowy. Za pośrednictwem naszych stron internetowych, chcemy informować Państwa o działalności naszej firmy oraz o naszych produktach.

Niniejsze informacje regulują zasady korzystania z naszej strony internetowej. Możliwe, że w pojedynczych przypadkach należy przestrzegać innych regulacji, na przykład podczas uruchamiania stron internetowych, które są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. W takiej sytuacji znajdą Państwo w odpowiednich miejscach dodatkowe wskazówki.

1. Użytkowanie naszej strony internetowej

Państwo mają prawo do przeglądania, zapisywania bądź pobierania treści naszych stron internetowych do celów prywatnych lub dziennikarskich. Powielanie, rozpowszechnianie i/lub publiczne udostępnianie treści naszego portalu wymagają naszej wcześniejszej, pisemnej zgody. W przypadku wyrażenia przez nas zgody, korzystanie jest darmowe, przy czym zawsze należy umieszczać następującą informację dotyczącą praw autorskich:

© Dr. Oetker Polska

Wszelkie inne formy korzystania są zabronione. Zakaz dotyczy przede wszystkim modyfikacji oraz przerabiania treści strony bądź jej fragmentów.

Niniejsze informacje dot. ochrony danych osobowych są przez nas na bieżąco aktualizowane. Stąd może się pojawić konieczność dopasowania tych zapisów do zmodyfikowanych warunków ramowych. Korzystając z naszych stron internetowych, akceptują Państwo automatycznie niniejsze zasady.

Naruszenie niniejszych regulacji nakłada na Państwa obowiązek zaniechania oraz usunięcia skutków, tzn. Państwo są zobowiązani do zaprzestania działań związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych oraz zniszczenia wszelkich powielonych treści. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń, w szczególności roszczeń o odszkodowanie.

2. Prawa ochronne działalności gospodarczej

Treści dostępne na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim. To dotyczy w szczególności struktury merytorycznej stron internetowych, tj. tekstów, zdjęć, plików video/audio, baz danych.

Produkty, które można znaleźć na naszych stronach, ich nazwy oraz wizerunek, są chronione m.in. prawem konkurencji i/lub prawem o znakach towarowych. To dotyczy w szczególności znaków firmowych, marek jak i szat graficznych (layouts). Nasze produkty mogą być ponadto chronione także w inny sposób, na przykład prawem ochrony wzorów zdobniczych i użytkowych czy prawem patentowym.

Każde bezprawne użycie naszych stron internetowych, produktów, ich nazw oraz wizerunku, stanowi naruszenie praw autorskich, konkurencji oraz innych praw ochronnych związanych z działalnością gospodarczą.

3. Odpowiedzialność za własne treści

Treści naszych stron internetowych są starannie sprawdzane. Nie przejmujemy natomiast gwarancji za poprawność oraz kompletność tychże treści.

Nasza odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek bądź w związku z użytkowaniem naszych stron internetowych, niezależnie od jej podstawy prawnej, ogranicza się do szkód, które my bądź osoby pomocne nam w wykonywaniu naszych zobowiązań spowodowaliśmy w sposób umyślny bądź nieumyślny, narażając przy tym czyjeś życie bądź zdrowie. Odpowiedzialność zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje bez zmian.

Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku prowadzenia stron internetowych oraz pobierania ich zawartości. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o zadbanie o wystarczającą ochronę antywirusową, zanim zdecydują się Państwo na pobranie plików bądź informacji.

4. Odpowiedzialność za cudze treści

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie (tzw. „obce strony”). Na naszych stronach mogą się ponadto znajdować fora dyskusyjne (tzw. „czaty”), na których osoby trzecie wyrażają swoją opinię na dowolne tematy („obcy wkład”).

Nie ponosimy odpowiedzialności za obce strony internetowe oraz obce wkłady, w szczególności, gdy ich treści naruszają przepisy prawne oraz prawa osób trzecich. Nie utożsamiamy się z treściami obcych stron internetowych bądź obcych wkładów, lecz dystansujemy się od nich wyraźnie.

Jeśli stwierdzimy, że obce strony internetowe bądź wkłady naruszają przepisy prawne bądź prawa osób trzecich, usuniemy dany link lub fragment dyskusji, o ile będzie to możliwe pod względem prawnym czy technicznym.

Będziemy również wdzięczni za odpowiednie wskazówki z Państwa strony.

5. Arbitraż

Usługodawcą odpowiadającym za treść tej strony internetowej jest:

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Telefon: +48 58 511 91 99
e-mail: serwis@oetker.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000005349
NIP 584-020-15-71

Rozwiązywanie sporów online: Unia Europejska zapewnia platformę online do rozwiązywania problemów wynikających z umów zawartych przez Internet. Patrz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatywne rozwiązywanie sporów: Nie jesteśmy ani chętni, ani zobowiązani do uczestnictwa w alternatywnych postępowaniach dot. rozwiązywania sporów przed Trybunałem Arbitrażowym Konsumentów.