Flag
Informacje dla konsumentów
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Klauzula informacyjna w przypadku reklamacji, zgłoszeń Konsumentów

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości m.in. dotyczących reklamacji jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).
  2. W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Administrator przetwarza dane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji oraz zgłoszeń konsumentów.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.
  3. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –prawnie uzasadniony interes Administratora, polega na rozpatrzeniu reklamacji, obsłudze zgłoszeń konsumentów i dbaniu o jakość oferowanych produktów.
  4. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?Dostęp do Państwa danych osobowych mają:- Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za rozpatrywanie reklamacji oraz zgłoszeń konsumentów.- Firma wspierająca naszą spółkę obsługująca i serwisująca systemy informatyczne, w których przechowywane są Państwa dane osobowe, a także podmioty świadczące profesjonalne usługi, w tym m.in. usługi prawne, które muszą mieć dostęp do danych aby wykonać swoje obowiązki.
  5. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, związanych ze złożoną reklamacją, zgłoszeniem.
  6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?Przysługuje Pani/Panu prawo do:-  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,-  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail ochronadanychosobowych@oetker.pl.
  8. CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJIPaństwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzają Państwa dane osobowe i samodzielnie ja analizują w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące treści odpowiedzi na podstawie Państwa danych osobowych oraz Państwa wiadomości.