Flag
Facebook
Dodatkowe informacje
Informacje dotyczące Twoich danych osobowych
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALU FACEBOOK

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1) Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: ochronadanychosobowych@oetker.pllub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2) Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

1. Administrator przetwarza dane osób, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
  • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub skontaktowały się z Administratorem za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook.

2. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
  • zdjęcie profilowe;
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
  • treść Państwa komentarzy.

 

3) Cele i podstawy przetwarzania

a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

1) prowadzeniu fanpage Administratora na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

2) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii) na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii) na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d) właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7) Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8) Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9) Pozostałe informacje

a) Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

Dodatkowo Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data