Regulamin

Właścicielem Serwisu internetowego www.oetker.pl jest „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15.

§ 1 Definicje

Niżej wymienionym zwrotom zawartym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator – podmiot świadczący usługi w niniejszym Regulaminie w ramach serwisu www.oetker.pl

 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; która ukończyła 13 lat lub osoba poniżej 13 roku życia, która uzyskała zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z serwisu.

 3. Konto Użytkownika -indywidualne, dostępne dla danego Użytkownika po dokonaniu rejestracji i aktywowaniu miejsce w Serwisie oraz po każdorazowym podaniu nazwy oraz hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, treściami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

 4. Treść – wszelkie materiały zamieszczone przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

 5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi przechowywania w ramach indywidualnego Konta Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści i udostępniania ich innym osobom.

 6. Serwis – serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym www.oetker.pl

 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1

 9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Usługa www.oetker.pl świadczona jest przez Administratora.

 2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.

 4. Użytkownik zakładając konto w ramach serwisu www.oetker.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad w nim zawartych.

 5. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym lub naruszających Regulamin lub prawa osób trzecich.

 6. Założenie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi uczestniczenie w konkursach internetowych zamieszczanych na serwisie www.oetker.pl

 7. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie dobrowolnie.

 8. Użytkownik może zamieścić w Serwisie wyłącznie treści, które są wynikiem jego osobistej twórczości, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych oraz do których przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

 9. Jeżeli treść zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin oraz zamieszczając treść udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na utrwalanie treści dowolną techniką, jej publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.

 10. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w stosunku do treści, Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Administratora, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie roszczenia wysuwane pod adresem Administratora i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

 11. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć licencję poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia treści wskazanych w tym oświadczeniu.

 12. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu www.oetker.pl

 1. Korzystanie z Usługi uczestniczenia w konkursach internetowych świadczonej przez Serwis wymaga założenia Konta Użytkownika.

 2. Założenie Konta Użytkownika, podanie informacji w formularzu rejestracyjnym i korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

 3. Założenie Konta Użytkownika i korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

 4. Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia z tytułu korzystania z Serwisu. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie od Administratora z tego samego tytułu.

 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Użytkownika.

 6. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Użytkownika.

 7. Założenie Konta Użytkownika wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, aktywacji Konta i zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.

 8. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie www.oetker.pl przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta Użytkownika zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie.

 9. Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie www.oetker.pl w zakresie przez siebie samodzielnie określonym. Użytkownik może zarządzać udostępnionymi danymi w ramach Konta Użytkownika.

 10. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest przez Administratora do przesyłania Użytkownikowi Konta informacji w sprawach związanych z serwisem.

 11. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie www.oetker.pl jest dostępna dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika bądź poszczególnych treści w każdym czasie i bez podania przyczyny w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji gdy nazwa Konta bądź treść jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.

 13. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.

 14. Zakazane jest udostępnianie innym osobom hasła do Konta Użytkownika lub danych pozwalających na korzystnie z serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który założył konto. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego Użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.

 15. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych.

 16. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, niniejszym Regulaminem.

 17. Zakazane jest w szczególności umieszczanie w Serwisie treści szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, rasistowskich, nawołujących do przemocy lub nienawiści, jak również naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, prywatność bądź inne prawa i dobra osobiste osób trzecich.

 18. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach, pamięć: 512MB,

 • zastosowania przeglądarek Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE7, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5

 • rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM

 • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące),

 • Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024x768px,

 • Administrator nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.

§ 4 Prawa i obowiązki administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi w serwisie www.oetker.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.

 3. Administrator nie gwarantuje, że Serwis www.oetker.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów jednakże Administrator oświadcza, iż dochowa wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.

§ 5 Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu www.oetker.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika lub hasła do Konta Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Użytkownika lub Treści zamieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie oraz za utratę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w związku z usunięciem Konta Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie.

 4. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu Administrator nie odpowiada za nie funkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu www.oetker.pl zawartych tam zgłoszeń konkursowych i innych treści oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, powinny być zgłaszane listownie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na następujący adres poczty elektronicznej Administratora reklamacje@agencjaspolem.pl.

 2. Reklamacje oraz zgłoszenia powinny zawierać:

 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację lub dokonującego zgłoszenia,

 • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia,

 • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

 1. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 3. W przypadku opisanym w punkcie 4. termin, o którym mowa powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Administratora.

§ 7 Zmiana regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności gdy nastąpi konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego, wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru Usługi, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany zakresu działalności Administratora.

 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą posłużył się przy zakładaniu Konta Użytkownika.

 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.

 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik konta jest obowiązany powstrzymać się od zalogowania w Serwisie i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. W związku z uczestnictwem w Serwisie, w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkownika konta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w RODO.

 2. Administrator danych dołoży wszelkich starań, żeby dane osobowe nie weszły w posiadanie osób trzecich.

 3. Administrator uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług.

 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk.

 5. Użytkownik konta udostępnia swoje dane osobowe w procesie rejestracji.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

 7. Użytkownik konta ma w każdej chwili prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Administratora oraz prawo do ich modyfikowania, uzupełniania i usuwania poprzez konto Użytkownika.

 8. Użytkownik konta może w każdym czasie zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 9. Żądanie usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych udostępnionych do Serwisu www.oetker.pl , których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części.

 10. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce Prywatności znajdującej się pod linkiem.

§ 9 Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.

 2. Regulamin obowiązuje od 01.08.2018r.

Ustawienia plików cookie

Ucieszymy się, jeżeli zgodzisz się, abyśmy my i nasi partnerzy używali plików cookie i podobnych technologii. Pozwoli nam to zrozumieć Twoje zachowanie na stronie i odpowiednio  dostosować ją do Twoich potrzeb. Ponadto my i nasi partnerzy chcielibyśmy wykorzystywać te dane do pokazywania Tobie spersonalizowanych ofert na ich platformach.

 

Wykorzystujemy pliki cookie niezbędne, analityczne i marketingowe do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, spersonalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Jeśli zgadzasz się abyśmy wykorzystywali wszystkie wskazane powyżej pliki cookie do celów powyżej wymienionych prosimy o kliknięcie „Zgadzam się”. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zdecydować, które z plików cookie będą mogły być wykorzystywane prosimy o wejście w Ustawienia szczegółowe i dokonanie wyboru. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej polityce prywatności. Pamiętaj, że w  każdej chwili możesz zmienić zdanie odnośnie ustawień plików cookie.

Niezbędne

Zarówno te pliki cookie, jak i podobne rozwiązania są nam potrzebne, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje na przykład zapisywanie tych ustawień. Absolutnie konieczne jest, aby użytkownik nie mógł ich wyłączyć.

Zawsze aktywne

Analityczne

Ponadto chcielibyśmy lepiej poznać, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, aby zoptymalizować ją dla Ciebie i innych użytkowników. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie i podobne rozwiązania, które umożliwiają mapowanie zachowań użytkowników, a tym samym pozwolą nam udoskonalić przedstawianą Tobie ofertę.

aktywne

nieaktywne

Marketingowe/remarketingowe/udostępnianie danych stronom trzecim

Aby zapewnić nam możliwość dostosowania naszych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób trafiasz na naszą witrynę internetową i w jaki sposób korzystasz reagujesz na nasze reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszyć nie tylko nasze reklamy, ale także treści na naszej stronie. Nasi partnerzy marketingowi także wykorzystują te informacje do własnych celów, np. do personalizacji kont użytkowników lub profili na swojej platformie.

aktywne

nieaktywne